سامانه جدید آنلاین پلاس
معرفی برخی از قابلیت های جدید آنلاین پلاس تدبیرپرداز
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
آنلاین پلاس
شرکت تدبیر پرداز اولین ارائه دهنده سامانه معالات برخط
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
ابزارهای متنوع در پنل ارسال سفارش
قفل کردن یک سفارش٬ تقسیم یک سفارش بزرگ مطابق آستانه سفارش هر نماد
فیلترگذاری
آیا می دانید، آنلاین پلاس امکان جستجو پیشرفته نمادها را از طریق فیلترگذاری فراهم می آورد؟
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
قابلیت تب
آیا می دانید در آنلاین پلاس می توانید از قابلیت تب استفاده کنید؟
صفحات اختصاصی
آیا می دانید در آنلاین پلاس می توانید صفحات اختصاصی خود را بسازید؟
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
ویرایش گروهی سفارش ها به صورت مطلق و نسبی
آیا می دانید در آنلاین پلاس می توانید از قابلیت ویرایش و حذف گروهی استفاده نمایید؟
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
قالب ها
آیا می دانید در آنلاین پلاس می توانید از چیدمان های پیش فرض استفاده نمایید؟
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
نمایش یا عدم نمایش زبانه ویجت ها
آیا می دانید در آنلاین پلاس می توانید اطلاعیه های هر نماد را مشاهده کنید؟
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
فیلترگذاری
آیا می دانید، آنلاین پلاس امکان جستجو پیشرفته نمادها را از طریق فیلترگذاری فراهم می آورد؟
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
نمایش یا عدم نمایش زبانه ویجت ها
آیا می دانید در آنلاین پلاس می توانید اطلاعیه های هر نماد را مشاهده کنید؟
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
قابلیت هدر برای دسترسی سریع تر
آیا می دانید در آنلاین پلاس می توانید از قابلیت هدر برای دسترسی سریع تر و دقیق تر استفاده کنید؟
Nulla mauris justo

Ullamcorper nec, sollicitudin a, blandit ut, metus. Ut quis velit. Maecenas magna dui, laoreet ac, malesuada quis, blandit vitae, leo. Mauris blandit mollis eros. Maecenas porttitor varius odio. Nunc auctor gravida odio. Sed ac ante viverra dolor suscipit gravida. Pellentesque non leo.     Link
مشاهده جایگاه لحظه ای سفارش
آیا می دانید در آنلای پلاس امکان مشاهده لحظه ای سفارش فراهم گردیده است؟